بی ده نگ
 
بی ده نگ نودشه هورامان شعرهورامی دلنوشته

ئه وه سه ره كويي ملوو

به چئش وه رم گيري تو؟

چه مئ  سياوئ يا  شه راو؟

زلفئ زه ردئ یا  برژانگ؟

به رزته ر  جه ليانؤ دالا 

ورا وه ر  ئه مان  په نا

توشه م جه م كه رده ن ئي شه و

ساحبئو شراقؤ بانگ ده را

وه ختئ مدؤ دسانده سا

بئ ده نگوو بئ خيرئامه ي

بئ جامله ئاو بئ قرآن

وه لئ چراؤ گاو راما

وه لئ گم بيه ي هه سارا

يانؤ ياگئم مازوو جگا

ته نيا بي كه س بي خه فه ت

لاقؤر لاقؤر ده س به ده س

پله كان پله كان وه زوو سه ر

هه ره نه دلم به ر ماروو

با حه ر بي مه يل بؤ خه يال

گنوونه راه توشه به كؤل

هاگات سه روو ره ي بؤنه

سه روو هانه یوه کناچئ

گؤلت نه دا به ماچئ

به نازوو چه مئ سياوئ

دلت نه و زؤ شا ياگئ

ئاوؤ پيالؤ ده سي شا

ئامان نه وه ري،نانا 

بيناوه دلت چاگه

تلناش هه ره وه ديسان

واز كه ره توشه دئرا

شه راو به رباره حوت سال

درونش په نه گر ده

تؤختانش په نه شؤره

توزه و گه ردش لابه ره

 لوه ره سجده به مه سي

هر وه خت تئكش ده ي هؤرزه

لئله كئره ئاويشا

ماره پيالؤ ده سي شا

 پا هؤرگئره به مه سي

 نمدري تا بئ ده نگي

وه طه ن،هه وه س،خالی سیاو 

  بنيه ره با مرؤ خه يال

گؤچانؤ مه رگيت په نه

تو ره ت به ره ت هؤر وه زه

شه وئ،روه مارا چراوا

تؤ روه باره تاريكي

شه وه زه نگ و بي ده نگي

بئ شوله بئ خؤف و له رز

ده دلئ تاريكي بئ ته رس

آنا چانه هؤر وه سه ي

ليانؤ داله سام دارا

ئيسه وه ختؤ شراويا

توشه واز كه ره ديسان

بالئ به ره چؤن بال دار

ئه وه،سه ره،كويي لوه

به رزته رجه ليانؤ دالا

حوت ئاسماني ره د كه ره

نه سيه ي وه تا نه نيشي

نه نیشی سه رو قولیش

 سه روو قولوو سولتاني

سؤلتاوو دلئ تاريكي

روشنا يي دلي وگياني

(بئ ده نگ )نوشته شده در تاريخ توسط بی ده نگ
HATAV